2014 Regulamin


   

      

      

   


REGULAMIN III GÓRSKIEGO EKSTREMALNEGO MARATONU NA ORIENTACJĘ 
„RUDAWSKA WYRYPA 2014”

I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Górski Ekstremalny Maraton na Orientację „RUDAWSKA WYRYPA” (zwany dalej maratonem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym.

Celami maratonu są:

 • Sprawdzenie granic własnych możliwości psychicznych i fizycznych
 • Popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu
 • Ukazanie walorów krajoznawczych Rudaw Janowickich
 • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze
 • Potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą 
  i kompasem

Maraton posiada swoją oficjalną stronę internetową o adresie http://www.rudawskawyrypa.pl

 

II.                  ORGANIZATOR

Organizatorem maratonu jest Szkoła Górska „WYRYPA” z siedzibą w Jeleniej Górze 
przy ul. Widok 37 (kod pocztowy 58-560).

WSPÓŁORGANIZATORZY

Współorganizatorami maratonu są:

 

-        Urząd Gminy w Mysłakowicach

-        Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

 

III.                PATRONAT

Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umów patronatu honorowego 
oraz patronatu medialnego. Postanowienia w nich zawarte a dotyczące w sposób bezpośredni uczestników będą podane do wiadomości na stronie internetowej maratonu lub w komunikacie technicznym.

 

IV.                KOMITET ORGANIZACYJNY MARATONU

Kierownik zawodów:            Robert Domański

Sędzia główny:                        Joanna Rafalska

Budowniczy tras:                    Robert Domański

 

V.                  TERMIN I BAZA MARATONU

Maraton odbędzie się w terminie 2-4 maja 2014r. Szczegółowy program czasowy maratonu zostanie podany w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc 
przed rozpoczęciem maratonu.

Miejscem rozgrywania maratonu są Rudawy Janowickie wraz z sąsiadującymi 
z nimi pasmami górskim.

Lokalizacja bazy maratonu zostanie podana w komunikacie technicznym nie później 
niż na miesiąc przed rozpoczęciem maratonu.

 

VI.                ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU

Maraton rozgrywany będzie jako typowa impreza na orientację. Zadaniem uczestników maratonu jest pokonanie, posługując się mapą i kompasem, wyznaczonej trasy 
w jak najkrótszym czasie. Trasa wyznaczona będzie w terenie poprzez punkty kontrolne (PK) oznaczone na mapie kolorem czerwonym lub fioletowym wg następujących zasad:

a) miejsce startu - trójkąt równoboczny o boku 7 mm z jednym wierzchołkiem skierowanym w stronę pierwszego PK;

b) punkt kontrolny (PK)  - okrąg o średnicy 5-6 mm, przy czym miejsce ustawienia lampionu znajduje się dokładnie w jego środku;

c) meta - dwa współśrodkowe okręgi o średnicach 5 i 7 mm;

d) połączenie PK dla (dla odcinków o obowiązkowej kolejności zaliczania PK) - linie proste.

e) numeracja PK  - cyfry arabskie o wysokości 5-7 mm umieszczone zgodnie z kierunkiem

północnym na mapie;

f) odcinki obowiązkowe - linie przerywane;

g) obszar niebezpieczny - ograniczająca linia konturowa z ukośnie krzyżowym zakreśleniem pola;

h) obszar zakazany - ograniczająca linia konturowa z pionowym zakreśleniem pola;

i) punkty pierwszej pomocy medycznej  - krzyż równoramienny o wysokości 7 mm

i szerokości ramienia 3 mm;

j) punkt wydawania napojów - piktogramowy kubeczek o wysokości 5 mm.

 

Dodatkowe informacje o usytuowaniu PK w terenie przekazane będą zawodnikom 
w formie możliwie zwięzłych i precyzyjnych opisów PK, które będą przygotowane 
w formie symboli zgodnie z przepisami IOF lub pisemnie w języku polskim. Dopuszcza się załączenie do opisu PK wycinka dokładniejszej mapy, obejmującego bezpośrednie sąsiedztwo tego PK.

 

Potwierdzanie PK odbywać się będzie na karcie startowej, którą uczestnik otrzyma 
od organizatora przed startem. Sposób potwierdzania PK zostanie określony 
w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.

 

Start maratonu odbędzie się jako masowy, osobno dla każdej trasy (TP50, TP100, TR200).

Spóźnienie zawodnika na start nie zawinione przez organizatora nie powoduje zmiany

jego czasu startu, który liczony jest od chwili startu masowego dla trasy na której startuje zawodnik.

 

Zawodnik otrzymuje mapę na 15 minut przed startem. Od chwili rozpoczęcia wydawania map, zawodnikowi który znajduje się w strefie startowej nie wolno opuszczać tej strefy.

 

W przypadku tras złożonych z kilku pętli lub odcinków specjalnych obowiązkiem zawodnika jest sprawdzenie czy otrzymał mapę przeznaczoną dla jego trasy. Przeznaczenie mapy będzie w wyraźny sposób oznaczone na niej.

 

Na 30 minut przed startem każdej trasy, w strefie startowej odbędzie się odprawa techniczna, w której udział jest obowiązkowy.

 

Zawodnik nie może biegać ani jeździć rowerem na trasie przez uprawy leśne i rolne, ogrodzone sady oraz inne tereny oznaczone jako obszar zakazany.

 

Nie dopuszcza się stosowania w celach nawigacyjnych urządzeń GPS. Dopuszczalne jest ich stosowanie do zapisu pokonywanej trasy oraz pomiaru prędkości i dystansu.

 

VII.              TRASY PIESZE

Zawody rozegrane będą na dwóch dystansach pieszych oznaczonych TP50 i TP100.

Długość tras mierzona wariantem optymalnym będzie zawierała się w granicach:

dla trasy TP50 – pomiędzy 45km a 55km,

dla trasy TP100 – pomiędzy 100km a 110km.

Ostateczne parametry tras takie jak: długość, przewyższenia, ilość PK, limit czasu 
na jej pokonanie zostaną podane w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.

 

VIII.            TRASA ROWEROWA

Zawody rozegrane będą na jednym dystansie rowerowym oznaczonym TR200.

Długość trasy mierzona wariantem optymalnym będzie zawierała się w granicach pomiędzy 200km a 210km.

Ostateczne parametry trasy takie jak: długość, przewyższenia, ilość PK, limit czasu 
na jej pokonanie zostaną podane w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem maratonu.

 

IX.                PUNKTY KONTROLNE

       Punktem kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone 
na mapie i oznakowane w terenie lampionem.

       Za lampion uważa się element przestrzenny zbudowany ze ścian bocznych graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość i długość boku podstawy wynoszą po 30cm z tolerancją wymiaru do 5cm. Każda ściana boczna lampionu podzielona jest przekątną na część lewo-górną o kolorze białym oraz prawo-dolną 
o kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

Bezpośrednio przy lampionie umieszczone jest urządzenie służące do potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym.

       Punkt kontrolny, którego potwierdzanie możliwe będzie w okresie między zmierzchem a świtem dodatkowo będzie zaopatrzony w widoczny ze wszystkich stron element odblaskowy.

 

 

X.                  KLASYFIKACJA

Klasyfikacja na każdej trasie prowadzona jest w następujących kategoriach:

 • K (kobiety, rocznik 1970 i młodsze),
 • KW (kobiety, rocznik 1969 i starsze),
 • M (mężczyźni, rocznik 1965 i młodsi),
 • MW (mężczyźni, rocznik 1964 i starsi),
 • G (kobiety i mężczyźni niezależnie od wieku).

O kolejności w klasyfikacji maratonu decyduje:

 • jako parametr wiodący - ilość prawidłowo zaliczonych PK,
 • jako parametr rozstrzygający dla zawodników o tej samej ilości prawidłowo zaliczonych PK - czas pokonania trasy.

Warunkiem sklasyfikowania uczestnika maratonu jest prawidłowe zaliczenie nie mniej niż 25% PK przewidzianych dla trasy na której startuje (w tym wszystkich PK obowiązkowych) oraz dotarcie do mety  w wyznaczonym limicie czasu.

Szczegółowe informacje o PK obowiązkowych zostaną podane nie później niż podczas odprawy technicznej.

 

XI.                WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE UCZESTNIKA

Każdy uczestnik maratonu zobowiązany jest posiadać następujące wyposażenie:

 • kompas
 • latarka z odpowiednim zapasem baterii
 • apteczka pierwszej pomocy (folia NRC, bandaże: elastyczny i dziany, jałowe kompresy, plastry z opatrunkiem)
 • zegarek
 • element odblaskowy lub czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona 
  z tyłu plecaka
 • telefon komórkowy z naładowaną baterią
 • długopis
 • dokument tożsamości

Uczestników trasy rowerowej obowiązują dodatkowo:

 • sprawny rower
 • kask rowerowy
 • oświetlenie przednie - białe
 • oświetlenie tylne - czerwone
 • zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka lub łatki, pompka)

 

XII.              UCZESTNICTWO

Maraton przeznaczony jest zarówno dla biegaczy i rowerzystów z ambicjami sportowymi jak i amatorów turystyki pieszej lub rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym, wysokiej odporności psychicznej i umiejętnościach orientacji w terenie, którzy pragną sprawdzić swoje możliwości.  Warunkiem dopuszczenia do startu 
jest ukończenie 18 lat, złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie 
w maratonie na własną odpowiedzialność, stanie zdrowia pozwalającym na udział 
w maratonie (zalecane zaświadczenie od lekarza sportowego) i posiadaniu 
ubezpieczenia OC.

Dopuszcza się start osób w wieku od 16 do 17 lat, wyłącznie na trasie TP50 za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

 

XIII.            ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia udziału w imprezie będzie można dokonać poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie maratonu,
 • Przesłanie na adres zgłoszenia@rudawskawyrypa.pl maila zawierającego następujące dane zgłaszającego:
  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu,
  • adres mailowy
  • trasa
  • kategoria

Wpisowe za udział jednej osoby w maratonie wynosi:

 • przy płatności w terminie do dnia 10.04.2014 roku:
  • dla trasy TP50   – 55 pln,
  • dla trasy TP100 – 65 pln,
  • dla trasy TR200 – 75 pln
  • przy płatności w terminie od dnia 11.04.2014 roku do dnia 30.04.2014 roku:
   • dla trasy TP50   – 65 pln,
   • dla trasy TP100 – 75 pln,
   • dla trasy TR200 – 85 pln
  • przy płatności w terminie od dnia 01.05.2014 roku:
   • dla trasy TP50   – 80 pln,
   • dla trasy TP100 – 90 pln,
   • dla trasy TR200 – 100 pln.

 

XIV.            ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • Nocleg w bazie maratonu (warunki turystyczne – nocleg na podłodze)
 • Dostęp do pryszniców i toalet w bazie maratonu
 • Wrzątek do celów spożywczych
 • Kartę startową oraz numer startowy
 • Komplet map
 • Wodę na wskazanych przez organizatora PK
 • Ciepły posiłek po zakończeniu maratonu
 • Zabezpieczenie ratownicze maratonu
 • Ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników

 

XV.              NAGRODY

Organizator zapewnia:

 • Trofeum dla zwycięzcy maratonu,
 • Certyfikaty dla uczestników, którzy ukończą maraton w limicie czasowym zaliczając wszystkie PK,
 • Dyplomy uczestnictwa dla pozostałych uczestników.

 

XVI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Udział w maratonie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania 
  od organizatorów.
 • Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie lub w grupach. Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (na trasie TR200 jedynym dopuszczalnym środkiem transportu 
  jest własny rower)
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez organizatora PK.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość odpłatnego transportu osób, 
  które zrezygnowały z dalszego udziału w maratonie.
 • Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie organizatorom zakończenia udziału w maratonie nie później niż jedną godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden 
  z poniższych sposobów:
  • Poprzez zameldowanie się na mecie maratonu
  • Telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie)

W przypadku braku zgłoszenia zakończenia udziału do wyznaczonej godziny wszczęta zostaje akcja poszukiwawcza, której koszty w razie braku uzasadnienia celowości, ponosi uczestnik.

 • Za szkody wyrządzone przez uczestników, a także wobec uczestników 
  przez osoby trzecie, organizator nie odpowiada.
 • Na maratonie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom maratonu, wprowadzanie ich w błąd, 
  a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych 
  oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w maratonie.
 • Ewentualne protesty można składać wyłącznie drogą mailową przez 7 kolejnych dni od daty zakończenia maratonu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy maratonu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 • Wszyscy uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku 
  oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z maratonu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów 
  oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
  (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie
  z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
  (Dz.U. 144/02, poz. 1204). 
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.